Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA DE DERMATOLOGIA MEDICOQUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA.
Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona

Objectius i aspectes generals

Els objectius generals de l'assignatura són:

 • Enumerar les lesions elementals de la pell i classificar les dermatosis segons la lesió elemental.
 • Diagnosticar i tractar les dermatosis que més sovint són motiu de consulta a l’Assistència Primària. Entre elles destaquen les infeccions bacterianes, fúngiques i víriques, els èczemes, l’acne, les alopècies, la urticària i la psoriasi. Aquestes dermatosis poden representar fins el 10-15% de la consulta d’un metge d’Assistència Primària.
 • Reconèixer les lesions cutànies que són signes de malalties sistèmiques, com el lupus eritematós, la dermatomiositis, les vasculitis, les panniculitis i les dermatosis paraneoplàsiques.
 • Reconèixer les lesions cutànies que indiquen gravetat, com les malalties ampul·loses  extenses, la púrpura, la necrosi i els nòduls cutanis.
 • Valorar correctament les lesions tumorals de la pell i reconèixer els tumors benignes i malignes més freqüents, sobretot les lesions pigmentades.

Per assolir aquests objectius, el programa consta de 70 hores d’ensenyament per alumne (6 crèdits), que es distribueixen de la següent manera:

 • Ensenyament teòric: Classes d’1 hora (50 minuts d’exposició més 10 de preguntes), en format de lliçó magistral, que corresponen a les 30 lliçons del programa adjunt. Un total de  3 crèdits.
 • Càrrega de treball (no quantificada actualment amb crèdits): Es considera que l’estudiant necessitarà 1.5 hores d’estudi per cada classe teòrica impartida,  és a dir,  un total de 39 hores addicionals a les lectives.
 • Ensenyament pràctic: que són 3 crèdits més.

Aquest ensenyament pràctic ha de centrar-se en la discussió del diagnòstic diferencial, de les exploracions complementàries necessàries i del tractament dels problemes dermatològics més comuns. També han de destacar-se quins processos s’han de remetre al dermatòleg.  Consta de:

  • Seminaris: S’inclouen 10 seminaris d’1 hora. S’ha d’aconseguir que l’alumne participi activament als seminaris destinats a la revisió de conceptes, iconografia, signes guia i diagnòstic diferencial morfològic i topogràfic.
  • Pràctiques al servei: cada alumne assisteix obligatòriament a les consultes de Dermatologia durant 2 setmanes, de 9 a 12 hores (30 hores en total). Conjuntament a la consulta externa estàndard i a les consultes interserveis, poden assistir a les consultes monogràfiques de tumors cutanis, dermatitis de contacte, cirurgia dermatològica i dermatologia pediàtrica.
  • Durant el període de pràctiques es realitzen un total de 5 sessions (1a setmana) amb un Format de “Discussió Dirigida” amb temes pràctics seleccionats de patologia dermatològica freqüent d’una duració aproximada de 30 a 45 minuts. Durant aquesta primera setmana de pràctiques es facilitaran un grup de 9-10 casos clínics amb una informació clínica complementària, amb format de problema clínic-diagnòstic que els alumnes hauran de preparar i discutir amb un format de “Resolució de problemes” durant les sessions de la 2a setmana de pràctiques (d’una duració similar de 30 a 45 minuts) amb els professors corresponents.       
 • Tutories: Des que s’inicia l’assignatura fins a l’examen, L’horari d’atenció als alumnes és els dilluns, d’11 a 12 hores, a les Consultes Externes de Dermatologia. Els alumnes també podran transmetre i resoldre els seus dubtes per correu electrònic amb  el/s professor/s.

 

Avaluació: Es valoraran aspectes de capacitació general per a descriure i interpretar les lesions elementals de la pell, insistint en les claus diagnòstiques i terapèutiques de les dermatosis més freqüents. També es valoraran els coneixements per a distingir els processos benignes i malignes. Els aspectes clínics, diagnòstics i pronòstics es consideraran de més importància que els coneixements sobre aspectes específics de tractament.

L’avaluació del programa teòric-pràctic es realitza mitjançant un examen final de coneixements (95 punts) que consisteix en 75 preguntes tipus elecció múltiple, amb cinc respostes (sols 1 vertadera). L’avaluació del programa pràctic es realitza al mateix examen final, incloent-hi 20 preguntes addicionals de casos clínics amb una breu història clínica i projecció d’imatges clíniques característiques i amb cinc respostes (sols una vertadera). Cada pregunta mal contestada (tant del programa teòric com pràctic) resta un quart de punt. Ambdues avaluacions se sumaran, amb una nota màxima total de 95 punts.

Addicionalment,  s’avaluarà el període les pràctiques al Servei  (incloent els casos clínics exposats amb el format “resolució de problemes”) que es valorarà per part del professorat amb un màxim de 5 punts que se sumaran a la nota final (Notes màximes: 75+20+5: 100 punts).

La nota final  definitiva s'estableix  proporcionalment sobre 10 punts.  Els nivells d’aprovat, notable i excel·lent, seran els especificats a la norma general de la Facultat. No es realitzarà cap mena de correcció ni modificació d’aquesta nota (en relació al nivell de notes d‘ un Curs en concret).

Tornar a l'índex

 

Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

Pla acollida a Dermatologia

Programa de residència

Sessions del servei

Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

Programa de l'assignatura de Dermatologia

Webs docents d'interès