Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA DE DERMATOLOGIA MEDICOQUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA.
Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona

Programa teòric (Lliçons teòriques)

a) Objectius
Donar els coneixements específics sobre l’etiologia, biologia, clínica, diagnòstic, diagnòstic diferencial, tractament i pronòstic de les malalties de la pell, de les  mucoses i dels seus annexos, amb especial èmfasi en les més freqüents. Proporcionar fonts d’informació per a completar i complementar l’autoaprenentatge dels coneixements teòrics.

 

b) Estructura

El programa de les lliçons teòriques s'ha dividit en XI Seccions, on s'agrupen els Temes en funció de criteris etiològics, patogènics o nosològics, amb l'objectiu de facilitar una visió integrada de l’assignatura a l’estudiant, millorar aspectes didàctics i aconseguir un enfoc més pràctic.

Durant el període en què s’imparteix l’assignatura es pretén motivar l’alumne per ampliar els seus coneixements amb llibres de text, atles i revistes, incloent alguns en suport digital i de lliure accés.

Per cada Tema es proporciona a l'alumne la  relació dels objectius docents, així com la bibliografia considerada com a rellevant (6 referències com a màxim). El criteri de selecció de la bibliografia per cada Tema s’ha establert amb criteris d’accessibilitat, afavorint-se les referències bibliogràfiques de revistes en llengua espanyola i que es reben regularment a la Biblioteca Universitària de l’Unitat Docent. Per cadascun dels Temes, es faciliten també algunes adreces d’Internet d’interès. Tota aquesta informació sobre el Programa docent es proporciona a l'inici de l’assignatura. La informació sobre cadascun dels Temes es facilita també en finalitzar el Tema immediatament anterior, amb l’objectiu que  l’alumne pugui preparar-lo prèviament a la seva exposició.  

Secció I. Generalitats. Pell normal: anatomia i fisiologia. Bases del diagnòstic dermatològic: semiologia, histopatologia i exploracions complementàries. Bases de la terapèutica dermatològica.

Tema 1. Anatomia i fisiologia de la pell humana normal

Tema 2. Bases del diagnòstic a Dermatologia

Tema 3. Bases generals de la terapèutica dermatològica


Secció II. Infeccions cutànies, infestacions, malalties de transmissió sexual i manifestacions dermatològiques de la SIDA.

Tema 4. Infeccions bacterianes

Tema 5. Micosis mucocutànies

Tema 6. Infeccions víriques

Tema 7. Infeccions per micobacteris

Tema 8. Malalties de transmissió sexual (I)

Tema 9. Malalties de transmissió sexual (II)

Tema 10. Dermatosis zooparasitàries


Secció III.
Reaccions cutànies per agents fisicoquímics.

Tema 11. Dermatosis de causa físico-química


Secció IV. Dermatosis eritemato-escatoses.

Tema 12. Dermatosis eritemato-escatoses


Secció V. Trastorns cutanis per hiperreactivitat. Urticària i angioedema. Èczemes. Liquen pla. Dermatosis reactives.

Tema 13. Urticària, angioedema i pruïja

Tema 14. Èczemes (I)

Tema 15. Èczemes (II)

Tema 16. Liquen pla i dermatosis reactives

Secció VI.  Malalties vesículo-ampul·loses autoimmunes.

Tema 17. Malalties ampul·loses autoimmunes (I). Ampul·les intraepidèrmiques.

Tema 18. Malalties ampul·loses autoimmunes (II). Ampul·les subepidèrmiques

Secció VII. Trastorns de la pigmentació.

Tema 19. Alteracions de la pigmentació


Secció VIII. Malalties dels annexos cutanis.

Tema 20. Malalties del fol·licle sebaci i de les ungles

Secció IX. Malalties hereditàries amb manifestacions dermatològiques importants.

Tema 21. Genodermatosis

Tema 22. Malalties hereditàries amb manifestacions dermatològiques importants.

Secció X. Manifestacions cutànies de les malalties sistèmiques. Vasculitis. Panniculitis. Connectivopaties. Malalties metabòliques. Marcadors cutanis de neoplàsies internes.

Tema 23. Vasculitis i panniculitis

Tema 24. Manifestacions cutànies de les connectivopaties autoimmunes

Tema 25. Malalties metabòliques

Tema 26. Marcadors cutanis de neoplàsies internes

Secció XI. Neoplàsies cutànies. Carcinoma basocel·lular. Carcinoma escatós. Melanoma. Limfomes.

Tema 28. Tumors cutanis epitelials malignes

Tema 29. Tumors melanocítics

Tema 30. Limfomes, histiocitosis i mastocitosis

 

Tornar a l'índex

 

Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

Pla acollida a Dermatologia

Programa de residència

Sessions del servei

Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

Programa de l'assignatura de Dermatologia

Webs docents d'interès