Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE RESIDÈNCIA EN DERMATOLOGIA MEDICO-QUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA. Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona

OBJECTIUS ESPECIFICS OPERATIUS

Per a aconseguir l'aprenentatge de l'especialitat s'estableixen en el programa   uns objectius a aconseguir en cada any de formació del metge, i la sistemàtica per a aconseguir-los. Malgrat això, cal assenyalar que el metge en formació ha de ser el primer interessat en la seva pròpia formació, sota la direcció del Servei que aporta la estructura assistèncial, docent i de recerca, i el personal amb vocació docent.

A) OBJECTIUS ESPECÍFICS

•  Estudi formal de la Dermatologia,

Mitjançant la utilització de les Revistes (Annex III) i els llibres (Annex IV) recomanats segons el nivell de coneixement del metge en formació. S'incorpora a títol orientatiu per als Residents un Core-Curriculum o Temes teòrics que inclou l'Especialitat de Dermatologia Mèdico-Quirúrgica i Venereologia (Annex I)

Tot això ha de permetre que al final del període de Formació el metge tingui un coneixement suficient sobre l'especialitat en el seu conjunt i que impliqui un coneixement dermatològic global.

•  Ensenyament Clínic de la Dermatologia Mèdico-Quirurgica i Venereologia

El seguiment i la participació de les activitats diàries del Servei (Sessions) i la pràctica assistencial (ambulatòria i dels pacients ingressats) ha de facilitar l'adquisició d'actituds pràctiques i de responsabilitat en la tasca assistencial dermatològica.

Es considera que determinats aspectes de l'especialitat hauran de desenvolupar-se al llarg dels tres últims anys de forma específica, ininterrompuda i relacionada. Fonamentalment seran els següents:

1. Dermatopatologia.

2. Immunodermatologia.

3. Cirurgia de Mohs i terapèutica física dermatològica.

4. Venereologia (ETS).

5. Biologia Molecular Aplicada a la Dermatologia

•  Estudi crític dels pacients de la clínica, i assistència diària i la participació en les activitats docents, (sessions) programats en el Servei.

 

B) SESSIONS DEL SERVEI DE DERMATOLOGIA

Sessions. Horari: de 8.00 a 9.00 hores i de 13.00 a 14.00 hores

A- Sessió matinal diària (de 8.00 a 9.00 hores) (excepte dimarts) .

Tindrà una estructura estable durant quatre dies a la setmana, mentre que l'altre dia es dedicarà a una sessió de caràcter més irregular pel que fa a la seva estructura.

Cada dia de la setmana tindrà assignada una sessió concreta:

- Sessió iconogràfica (Dilluns) . Es projecten totes les fotografies fetes durant els últims set dies, i cada adjunt responsable discuteix la problemàtica de cada cas.

- Sessió bibliogràfica (Dimecres). Cada membre de l'equip mèdic tindrà assignada una revista dermatològica o de medicina en general. Exposarà i discutirà amb caràcter crític un grup d'articles seleccionats.

- Sessió intrahospitalària (Dijous) . Temes monogràfics d'àmbit general de la medicina.

Es dissenyarà un programa en el qual diferents especialistes no dermatòlegs de l'hospital discutiran sobre temes científics actuals d'altres especialitats amb més o menys relació amb la dermatologia. Els temes se centraran en aspectes de ciència bàsica o bé en discussions de temes clínics per part d'especialistes altament qualificats de l'Hospital. L'objectiu d'aquestes sessions és la formació mèdica continuada tant dels residents com dels membres de la plantilla del Servei.

- Sessió de Projectes (Divendres). Per tal de garantir una millor coordinació i un coneixement de tots el membres del Servei de les seves activitats, es presentaran projectes, es discutiran els projectes futurs de recerca, els assaigs clínics, es comentarà el resultat d'estudis, les publicacions pendents de sotmetre a revistes, etc.).  Exposició de les comunicacions a congressos presentades per   membres del Servei.

B- Sessions migdia (de 13.00 a 14.00 hores) (Dimarts i Dijous)

   - Sessió Dermatopatologia (Dimarts). Sessió conjunta amb el Servei de Patologia. Es discutiran les biòpsies practicades al Servei en l'última setmana, els casos amb una discorrelació clínico-patològica, problemàtics o d'especial interès. Es discutiran les troballes histopatològiques, el diagnòstic diferencial i la sospita diagnòstica. Les sessions seran dirigides per dos facultatius adjunts del Servei d'Anatomia Patològica.

- Sessió clínica (casos clínics) (Dijous). Constitueix la sessió més participativa del Servei. La supervisa i dirigeix el cap del Servei. Es donen a conèixer malalts seleccionats per presentar processos poc freqüents o bé perquè plantegen dificultats diagnostiques i/o terapèutiques. L'adjunt responsable o el resident presenten el cas i se n'inicia la discussió. Es revisa el diagnòstic diferencial clínic, l'actitud diagnostica terapèutica, etc.

C- Altres sessions :

- Sessió de processos limfoproliferatius cutanis (mensual). De forma coordinada amb el serveis d'Anatomia Patològica i d'Hematologia. Discussió de casos de característiques clíniques, d'imatge histopatològica, de troballes immunohistoquímiques de cinc casos seleccionats.

Tornar a l'índex

 

Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

Pla acollida a Dermatologia

Programa de residència

Sessions del servei

Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

Programa de l'assignatura de Dermatologia

Webs docents d'interès