Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE RESIDÈNCIA EN DERMATOLOGIA MEDICO-QUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA. Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona

ACTIVITATS PER ANY DE RESIDÈNCIA

PRIMER ANY DE FORMACIÓ (R-1)

Objectius

1. Coneixements (Generals).

• Coneixement de l'estructura física de l'hospital, ubicació dels diferents Serveis i les seves característiques.

• Adquirir els coneixements suficients per a establir les bases que permetin desenvolupar una assistència d'urgències generals del hospital.

• Sol·licitar els exàmens complementaris per l'estudi del malalt, ajustar-los en cada cas particular i amb coneixement real dels períodes de lliurament i de la relació interès de la informació rebuda/ cost del examen.

•  Coneixement de l'anatomia, histologia, bioquímica i fisiologia de la pell sana.

•  Aprenentatge de les tècniques bàsiques d'exploració cutània necessàries per al diagnòstic de les malalties cutànies.

 

2. Habilitats (Generals).

• Familiaritzar-se amb l'organització assistencial de l'hospital, els seus diversos Serveis, biblioteca, etc., així com conèixer els mètodes diagnòstics i terapèutics de què disposa aquest.

• Confeccionar històries clíniques amb la metodologia pròpia de la unitat on es trobi i efectuar una exploració clínica completa.

• Familiaritzar-se amb l'exploració cutània, lesions clíniques elementals i descripció de les manifestacions cutànies de les dermopaties més freqüents.

• Aprenentatge de les tècniques bàsiques de laboratori necessàries per al diagnòstic de les malalties cutànies.

• Aprendre el maneig de las diferents fonts bibliogràfiques, incloent aquelles de suport informàtic (Veure Annex VI).

 

3. Actituds amb els pacients.

• Aprendre a recollir la informació que el malalt aporta, sabent separar allò fonamental d'allò accessori.

• Aprendre a informar els pacients i/o els seus familiars en relació amb el procés que el malalt pateix.

 

4. Activitats (Generals)

1. Assistèncials.

Durant el període rotatori seguirà les indicacions de les Unitats on es trobi. Elaboració d'històries clíniques, assistència a la consulta externa, participació en les guàrdies d'urgències de l'hospital adscrit a Medicina Interna, etc.

2. Científiques.

En finalitzar el primer any de formació, el metge ha d'iniciar les activitats acadèmiques sota la supervisió dels metges adjunts del Servei, amb la preparació de Seminaris monogràfics del Servei, Sessions bibliogràfiques corresponents, casos clínics per a presentar en les sessions formals de les de les acadèmies científiques (a partir del 2n any). Concretament durant el primer any haurà d'ocupar-se de:

a) Assistència als seminaris i sessions clíniques de l'hospital, i especialment de les programades per a metges Residents.

b) Assistència i participació en els seminaris i sessions que es programin en l'Unitat o Servei on es trobi en cada moment.

c) Ajudar en la preparació de comunicacions amb el personal de l'Unitat on es trobi.

d) Assumir la responsabilitat de l'estudi de coneixements teòrics, segons les indicacions del tutor.

 

ROTACIONS ESPECÍFIQUES (R-1)

1- MEDICINA INTERNA

Coneixements

- Confecció de l'anamnesi i exploració física general del malalt afecte de patologia sistèmica mèdica.

- Exploració de la semiologia dermatològica a la patologia sistèmica mèdica.

- Coneixement de les manifestacions o complicacions extracutànies del malalt dermatològic greu.   

- Coneixement de les proves complementàries tant bàsiques com específiques i valoració de la seva  rendibilitat en el maneig del pacient amb patologia mèdica general.

- Coneixement de terapèutica mèdica bàsica del malalt afecte d'una patologia mèdica així com de la potencial toxicitat o complicacions d'aquesta.

Habilitats

- Maneig clínic en el pacient de patologia mèdica general. Habilitats en l'obtenció d'informació dels pacients, així com en la subministrada a familiars.

- Habilitat en la determinació d'actituds terapèutiques i maneig dels tractaments mèdics en el malalt sistèmic greu.

- Maneig del malalt general greu-agut mitjançant la realització de guàrdies hospitalàries adscrit al Servei de Medicina Interna durant el període de rotació.

- Familiaritzar-se amb l'organizació assistencial de l'hospital, dels seus diferents Serveis, biblioteca... així com amb el coneixement de les mesures diagnòstiques i terapèutiques que pot oferir la seva infraestructura de laboratori i tecnologia.

- Aprendre a observar i descriure allò observat en pacients amb dermopaties greus. Familiaritzar-se en el maneig del pacients ingressats a l'Hospital amb dermopaties greus.

 

2- MALALTIES INFECCIOSES

Coneixements

- Confecció de l'anamnesi i exploració física general del malalt afecte de patologia infecciosa.

- Exploració de la semiologia dermatològica a la patologia infecciosa sistémica.

- Coneixement de les manifestacions o complicacions extracutànies del malalt afecte d'un procés infecciós dermatològic greu.   

- Coneixement de tècniques complementàries de laboratori microbiològiques i valoració de la seva rendibilitat en el maneig del malalt amb patologia infecciosa.

- Coneixement de la terapèutica antiinfecciosa bàsica així com de la toxicitat, interaccions o complicacions d'aquesta.

Habilitats

- Maneig clínic i d'exploracions complementàries del malalt amb patologia infecciosa.

- Habilitat en la determinació d'actituds terapèutiques i maneig dels tractaments antiinfecciosos.

 

3- ANATOMIA PATOLOGICA

Coneixements

- Coneixement de les tècniques histopatològiques i immunopatològiques bàsiques aplicades a l'estudi de les mostres de biòpsies cutànies de malalts dermatològics.

- Introducció i familiarització a la Patologia general. Processament de mostres. Dermatopatologia bàsica. Tècniques immunohistoquímiques.

- Coneixement de les lesions elementals histològiques (patrons inflamatoris, lesions pigmentades, etc...) i patrons bàsics.

- Assistència i participació a les activitats docents (Seminaris, Sessions, etc.) del Servei de Patologia.

Habilitats

- Una introducció a la Dermatopatologia resulta un punt essencial per a la formació posterior del Dermatòleg. Resulta fonamental adquirir la capacitat d'establir una correlació clínico-patològica i familiaritzar-se en les característiques morfològiques microscòpiques de les diferents dermatosis inflamatòries i tumorals.

- Familiarizar-se amb l'organizació del Servei i adquirir les bases del coneixement de les mesures diagnòstiques que pot oferir la infraestructura i la tecnologia de laboratori.

 

4- LABORATORI DE CITOGENÈTICA I BIOLOGIA MOLECULAR

- Coneixement de la tecnologia bàsica emprada en l'estudi genètic i molecular

- Coneixement del maneig i processament de las mostres de biòpsies cutànies per a aconseguir-ne una apropiada rendibilitat.

- Valoració de les habilitats en l'aplicació d'aquestes tècniques d'estudi i diagnòstic a la patologia cutània, principalment tumoral.

 

5- MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL

Coneixements

- Confecció de l'anamnesi i exploració física general del pacient afecte d'una MTS.

- Exploració de la semiologia dermatològica en la patologia infecciosa MTS.

- Coneixement de las manifestacions o complicacions extracutànies del malalt amb una malaltia infecciosa de transmissió sexual.   

- Coneixement de les tècniques complementàries de laboratori microbiològiques i establir una valoració de la seva rendibilitat en el maneig del malalt amb MTS.

- Coneixement de la terapèutica antiinfecciosa bàsica així com de la seva toxicitat, interaccions o complicacions.

Habilitats

- Maneig clínic i de les exploracions complementàries en el malalt de patologia MTS.

- Habilitat en la determinació d'actituds terapèutiques i maneig dels tractaments antiinfecciosos.

- Control epidemiològic de les MTS (estudi de la parella, família...)

- Habilitats en el maneig psicosocial del malalt de MTS, així com del seu entorn familiar.


6- CIRURGIA

Rotació pel Servei de Cirurgia General amb dedicació particular a la Cirurgia Plàstica i Cirurgia Màxil.lo-Facial. També es completa la formació quirúrgica amb rotació específica per l'adjunt del Servei dedicat a Cirurgia Dermatològica i Cirurgia de Mohs (microgràfica).

Coneixements

- Coneixement de les tècniques quirúrgiques bàsiques de cirurgia dermatològica.

- Coneixement de les complicacions post-quirúrgiques de cirurgia dermatològica

- Coneixement de les mesures d'asèpsia que corresponen a cada tipus de cirurgia dermatológica.

Habilitats

- Aprenentatge de les diferents tècniques i mètodes d'obtenció de mostres dermatològiques (biòpsies) que aporten millor rendibilitat en el diagnòstic.

- Aprenentatge de tècniques quirúrgiques bàsiques (extirpació i tècniques de tancament i sutura) de cirurgia menor ambulatòria dermatològica.

- Aprenentatge en la indicació i aplicació de tècniques quirúrgiques i no quirúrgiques del pacient dermatològic.

- Ajudar a la realització de cirurgia menor dermatològica.

 

7- MICOLOGIA MÈDICA

Coneixements

- Familiaritzar-se en la dinàmica d'un laboratori de micologia (obtenció de mostres, microcultius, diagnòstic macroscòpic, anti-micogrames, etc.)

- Coneixement de tècniques complementàries del laboratori micològiques (cultius, examen directe, immunofluorescencia...) aplicades a la patologia infecciosa dermatològica.

Habilitats

- Maneig apropiat de l'obtenció de mostres dermatològiques més rentables segons el tipus de patologia infecciosa estudiada.

- Maneig de les exploracions complementàries micològiques aplicades a la dermatologia.

 

VALORACIÓ ESPECIFICA DELS CONEIXEMENTS (1r any)

En finalitzar el primer any (i de forma similar cada any de la residència) es realitzarà una Prova tèorico-pràctica (interna del Servei) per tal de valorar la progressió de coneixements, actituds i habilitats (Tipus test i casos clínics). Els resultats d'aquesta prova només tindran un valor orientatiu i poden il·lustrar les mancances i punts forts de la experiència adquirida durant l'any de formació.

 

A partir del segon any (als 14 mesos de l'inici de la Residència), durant els 20 mesos següents s'inicien rotacions amb cada un dels (5) membres del Staff del Servei. Les rotacions són d'un període aproximat de 4 mesos. Això permet integrar-se i adquirir coneixements teòrico-pràctics de les diferents exploracions complementàries i terapèutiques de què disposa el Servei.

Veure programa de segon any (R2) >>

 

 

Tornar a l'índex

 

Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

Pla acollida a Dermatologia

Programa de residència

Sessions del servei

Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

Programa de l'assignatura de Dermatologia

Webs docents d'interès