Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     
Cartera de serveis

PROVES DIAGNÒSTIQUES EN LES URTICÀRIES

Malgrat que en moltes formes d’urticària crònica les proves diagnòstiques tenen una utilitat limitada, existeixen algunes proves que ajuden a confirmar les causes d’algunes formes especials d’urticària.  D’aquestes proves caldria destacar:

PROVES DE PROVOCACIÓ EN LES URTICÀRIES FÍSIQUES

Existeix un grup d’urticàries cròniques poc freqüents, que estan causades per estímuls físics: Fred (urticària al fred o “a frigore”), calor (urticària a el calor), vibració (urticària a la vibració), sol (urticària solar), aigua (urticària aquagènica), gratat (dermografisme), exercici i sudoració (urticària colinèrgica), etc.

Per cadascun d’aquests tipus d’urticària física hi ha una prova específica de provocació.  Aquestes proves reprodueixen l’estímul físic responsable i donen lloc a la reproducció de la formació de lesions d’urticària (faves). Cada prova té una sistemàtica de realització ben establerta. Per exemple, clàssicament per la urticària al fred s’ha utilitzat la prova del glaçó de gel, encara que darrerament es disposa de metodologies més sofisticades que mesuren els nivells de temps i temperatura necessaris per a induir la formació de faves, com per exemple el TempTest. Per la urticària solar s’utilitzen simuladors solars, o  dermografòmetres per l’estudi de la urticària per pressió i el dermografisme.

Urticaria al fred. Temp-Test

 

PROVA DEL SÈRUM AUTOLEG PER A URTICARIES CRÒNIQUES REFRACTÀRIES ALS TRACTAMENTS CONVENCIONALS

Dins de les diferents causes d’una urticària crònica (una urticària que té una duració superior a 6 setmanes), hi ha un subgrup de pacients amb formes especialment resistents als tractaments en què la urticària és secundària a la presència de factors circulants (habitualment immunoglobulines o autoanticossos) responsables de l’aparició de les lesions. Aquests pacients solen ser tractats de forma més intensiva i amb alguns medicaments immunomoduladors.   

La prova del sèrum autòleg consisteix en la inoculació intradèrmica de 50 µl del sèrum del propi pacient. Es considera que una reacció és positiva quan apareix una fava (> 1,5 cm) al punt d’inoculació del sèrum del propi pacient.

Prova del sèrum autoleg

Informació malalties
Consells pràctics
Cures i tractaments dermatològics

Tècniques diagnòstiques

Biopsia cutània

Dermatoscòpia

Examen amb llum de Wood

Examen directe al microscopi

Fototest o fotoprova

Immunofluorescència directa

Microscòpia confocal

Prick test i variants

Prova del fotopatch

Proves diagnòstiques en les urticaries

Proves epicutànies